Zapraszamy do wspólnego, zimowego robótkowania. Nic nie zast±pi pary drutów b±d¼ szyde³ka, k³êbka w³óczki i kubka goracej herbaty, kawy lub kakao, gdy za oknem piêkny, bia³y ¶nieg lub wstrêtna plucha, a temperatura na pewno poni¿ej zera. Zima jest w³a¶ciw± por± roku, gdy z ochot± za³o¿ymy wszelkie stworzone przez nas swetry, kurtki, czapki, szale, rêkawiczki... Za¶ obdarowani naszymi dzie³ami bliscy, zapewne uciesz± siê z prezentów - bo zima, to czas na prezenty pod choinkê - serwetek dla mamy i cioci, okrycia na g³owê, rêce i szyjê dla bliskich sercu, przyjació³ i dzieci. To tak¿e czas na choinkowe ozdoby - szyde³kowe anio³ki, bombeczki, dzwoneczki, gwiazdeczki i inne drobiazgi. To jednak przede wszystkim czas, który powinni¶my choæ trochê przeznaczyæ na relaks, odpoczynek podczas ¦wi±t czy ferii zimowych, a robótkowanie jest najlepsze, bo to twórcza forma terapii.